Home Blog Afstand doen van pensioen, niet toestaan!
16 juni 2015

Afstand doen van pensioen, niet toestaan!

Regelmatig komen wij tegen dat er door een werknemer afstand is gedaan van pensioen. De werkgever loopt echter een flink financieel risico. Een risico waar veel te luchtig over gedaan wordt.

Met regelmaat doen zich situaties voor waarin werknemers wél in dienst willen treden bij een nieuwe werkgever, de (meeste) arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk vinden, maar niet willen deelnemen aan de pensioenregeling. Redenen voor een werknemer om niet deel te nemen zijn bijvoorbeeld: wil zo hoog mogelijke netto inkomen hebben dus geen eigen bijdrage, heeft zelf alles al geregeld, heeft geen vertrouwen in een pensioenregeling e.d.
Redenen voor een werkgever om de werknemer niet deel te laten nemen zijn bijvoorbeeld: besparing van premies, tevreden houden van de werknemer e.d.

Rechtspraak
Dat niet laten deelnemen van een werknemer aan de collectieve pensioenregeling een werkgever duur kan komen te staan, is duidelijk geworden n.a.v. de volgende uitspraak.
Een werknemer had bij indiensttreding door middel van een afstandsverklaring afstand gedaan van deelname aan de pensioenregeling. Deelname aan de pensioenregeling stond voor de werknemer open. De pensioenregeling bevatte onder meer de opbouw van ouderdomspensioen en het verzekeren van een partnerpensioen. Het verzekeren van het partnerpensioen was facultatief ingeregeld. De afstandsverklaring was door de werknemer en diens partner getekend. De werkgever had de handtekening van de werknemer gecontroleerd; die van de partner niet.
Na het overlijden van de werknemer ontkende de partner de afstandsverklaring te hebben ondertekend en er mee te hebben ingestemd. De partner betwiste de afstandsverklaring voor het nabestaandenpensioen en vordert van de werkgever nakoming van de pensioenovereenkomst. De partner eist van de werkgever affinanciering van de uitkering van het nabestaandenpensioen.

Uitspraak
De rechter is van mening dat de werkgever de handtekening van de partner had moeten controleren. Tevens stelt de rechter dat de werkgever een informatieplicht heeft die inhoudt dat de werkgever de werknemer volledig en juist informeert over de mogelijke gevolgen van het doen van afstand van deelname aan de pensioenregeling. Niet alleen wat betreft het ontbreken van een ouderdomspensioen, maar ook ten aanzien van de financiële impact in geval van arbeidsongeschiktheid en overlijden. De rechter constateerde dat de werkgever had verzuimd aan deze informatieplicht te voldoen. De rechter oordeelt tenslotte dat aan de partner een partnerpensioen toekomt.

Mening Taylor Mates
De wet legt veel verantwoordelijkheden neer bij de werkgever. Een werknemer moet duidelijk zijn waar “ja” of “nee” tegen wordt gezegd. Een pensioenregeling is zeer complex. De gevolgen van keuzes zijn daardoor slecht te overzien door een werknemer en een partner. Hierdoor zal een rechter veel eerder aan de kant van een werknemer / nabestaande staan, dan aan de kant van een werkgever.

Zo zijn er nog voldoende redenen te noemen die er voor pleiten geen gebruik te (laten) maken van afstandsverklaringen. Sta niet toe dat een werknemer afstand doet van deelname aan de collectieve pensioenregeling!

Taged in
Binnen kijken